Zrównoważone rolnictwo

Cele w zakresie zrównoważonego rozwoju

Lepsze życie i zdrowa planeta

W Corteva Agriscience wspieramy rozwój zrównoważonego rolnictwa, by zapewnić przyszłym pokoleniom lepsze życie i z myślą o nich zadbać o naszą planetę. Określiliśmy 14 celów do zrealizowania do 2030 roku, które dotyczą zwiększania odporności światowego systemu żywnościowego.

Cele w zakresie zrównoważonego rozwoju

Cele z korzyścią dla rolników

Nasze cele na 2030 rok

Dążymy do zapewnienia rolnikom źródła utrzymania i usprawnienia ich pracy przy jednoczesnym zrównoważonym wykorzystywaniu zasobów naturalnych i gruntów. Wypełniając swoje 10‑letnie zobowiązania, będziemy dostarczać narzędzia i organizować szkolenia, które pomogą zwiększyć stabilność plonowania, zoptymalizować nakłady i wzmocnić odporność na zmiany klimatu.

Szkolenia dla rolników

Do 2030 roku przeszkolimy 25 milionów rolników w zakresie zarządzania substancjami odżywczymi, odpowiedzialnego zarządzania wodą, stanu gleby i sprawdzonych metod zapewniania produktywności.

Na coraz więcej sposobów przekazujemy rolnikom informacje dotyczące najnowszych rozwiązań i postępów technologicznych.

Poprawa życia drobnych producentów rolnych

Do 2030 roku zwiększymy produktywność, dochody i częstotliwość wykorzystania zrównoważonych praktyk rolniczych wśród 500 milionów drobnych producentów rolnych.

Nawet 80% żywności wytwarzanej w Azji i Afryce Subsaharyjskiej pochodzi od drobnych producentów rolnych. Pragniemy zapewnić im dostęp do narzędzi, rozwiązań i wsparcia agronomicznego.

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przy jednoczesnym zwiększeniu plonów

Umożliwimy rolnikom zwiększenie plonów w zrównoważony sposób o 20% i jednoczesne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z rokiem 2020.

Dostarczamy najlepsze rozwiązania i innowacje pozwalające na wzrost produktywności bez szkody dla planety.

Cele w zakresie zrównoważonego rozwoju

Cele z korzyścią dla ziemi

Nasze cele na 2030 rok

Chronimy gleby i plony, a także dbamy o długofalowy sukces przemysłu rolniczego. Wiemy, że zarówno stan gleby, zasoby wodne, jak i bioróżnorodność mają znaczenie dla zagwarantowania odpowiedniej ilości przystępnej cenowo żywności.

Poprawa stanu gleby

Do 2030 roku poprawimy stan gleb na obszarze 30 milionów hektarów.

Zapewnimy narzędzia i innowacje, które umożliwią poprawę stanu gleb. Zwiększy to odporność pól uprawnych na zmienną pogodę, poprawi jakość powietrza i wody oraz pozwoli zadbać o ekosystem.

Zaawansowane zarządzanie wodą

Do 2030 roku przyspieszymy proces poprawy efektywności wykorzystania azotu (NUE) na gruntach rolnych na całym świecie. Do 2030 roku (w porównaniu z rokiem 2020) zredukujemy zużycie wody przy jednoczesnym zwiększeniu plonów z użytków o powierzchni 2,5 miliona hektarów wykorzystywanych do produkcji nasion, na których obserwuje się niedobory wody.

Dzięki efektywnemu wykorzystaniu azotu rośliny lepiej rosną, a otaczające je zasoby naturalne są chronione. W naszych stabilizatorach azotu używamy zaawansowanych technologii, by zwiększyć efektywność jego wykorzystania. Pragniemy również wdrożyć strategie racjonalnego wykorzystywania wody na obszarach z jej niedoborem.

Zwiększenie bioróżnorodności

Do 2030 roku zwiększymy bioróżnorodność pastwisk i naturalnych ekosystemów o powierzchni 10 milionach hektarów na całym świecie dzięki wdrożeniu praktyk zrównoważonego zarządzania i ochrony siedlisk.

Bioróżnorodność to podstawa rolnictwa i naszych systemów żywnościowych. Współpracujemy z innymi na rzecz tworzenia siedlisk i rozwoju nowych technologii ułatwiających zarządzanie gruntami.

Cele w zakresie zrównoważonego rozwoju

Cele z korzyścią dla społeczności

Nasze cele na 2030 rok

Pomagamy społecznościom rolniczym dobrze się rozwijać, wspierając naszych klientów i współpracowników z branży rolniczej, a także wspólnoty z okolic, w których mieszkamy i pracujemy. Pragniemy zapewniać ludziom bezpieczeństwo poprzez rozwijanie systemu żywnościowego i wzmacnianie szeroko pojętej społeczności rolniczej.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom

Do 2030 roku poprawimy stan gleb na obszarze 30 milionów hektarów.

Będziemy chronić zdrowie naszych pracowników i osób pracujących w rolnictwie oraz zapewniać im bezpieczeństwo.

Rolnictwo to jedna z najbardziej niebezpiecznych branż na świecie. Aby wspierać rolników, musimy zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich osób pracujących w rolnictwie.

Wzmocnienie pozycji kobiet, wspieranie młodzieży i angażowanie społeczności lokalnych

Do 2030 roku będziemy wzmacniać pozycję kobiet, wspierać młodzież i współpracować ze społecznościami zamieszkującymi obszary i państwa, w których prowadzimy działalność.

Uważamy, że możliwości gospodarcze i włączenie społeczne przynoszą korzyści społecznościom rolniczym. Dlatego rozwijamy program Corteva Grows, który pozwala nieść pomoc na całym świecie.

Milion godzin pracy na wolontariat

Do 2030 roku przeznaczymy milion godzin pracy na wolontariat na rzecz osób i społeczności na całym świecie.

Zatrudniamy ponad 20 tysięcy osób, które mogą zmieniać świat na lepsze, pomagać innym i wspierać szeroko pojętą społeczność rolniczą. W ramach programu Corteva Grows oferujemy jeszcze więcej możliwości działań wolontariackich na poziomie lokalnym.

Skrócenie łańcucha dostaw żywności

Skrócimy łańcuch dostaw żywności od rolnika do konsumenta. Wykorzystamy narzędzia cyfrowe, by zapewnić przejrzystość rynków rolnych, systemów żywnościowych i społeczności, tworząc w ten sposób dodatkową wartość.

Przejrzystość ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju. Dziś jak nigdy wcześniej konsumenci i akcjonariusze chcą znać proces produkcji żywności. Narzędzia cyfrowe pozwalają rolnikom śledzić ten proces i dzielić się informacjami z innymi.

Cele w zakresie zrównoważonego rozwoju

Cele z korzyścią dla firmy

Nasze cele na 2030 rok

Pracujemy na rzecz coraz bardziej zrównoważonego charakteru naszych działań i rozwiązań, które dostarczamy rolnikom. Nasze zobowiązania na kolejne 10 lat obejmują inwestowanie w innowacje służące zrównoważonemu rozwojowi, opracowanie strategii klimatycznej, korzystanie wyłącznie ze zrównoważonych opakowań i podjęcie dodatkowych wysiłków zmierzających do bardziej zrównoważonej działalności naszych oddziałów.

Wymagane kryteria zrównoważonego rozwoju w przypadku nowych produktów

Do 2025 roku każdy nowy produkt Corteva Agriscience będzie spełniał nasze kryteria zrównoważonego rozwoju.

Zmiany i innowacje w systemach rolniczych są niezbędne do tego, by sprostać przyszłym wyzwaniom. Dlatego każdy nowo zaprojektowany przez nas produkt będzie musiał spełnić kryteria zrównoważonego rozwoju, zanim zostanie przekazany do dalszych prac.

Zarządzanie emisją gazów cieplarnianych

Do 1 czerwca 2021 roku opracujemy strategię klimatyczną dotyczącą emisji zakresu 1, 2 i 3, w tym odpowiednich celów redukcyjnych.

Możemy dawać dobry przykład, działając na rzecz złagodzenia zmian klimatycznych poprzez skupienie się na energooszczędnych rozwiązaniach i opracowanie 10-letniego planu redukcji emisji.

Emisje zakresu 1 pochodzą z źródeł należących do firmy lub przez nią kontrolowanych. Do emisji zakresu 2 zalicza się gazy cieplarniane uwalniane do atmosfery podczas produkcji zakupionej i wykorzystywanej przez firmę energii elektrycznej. Emisje zakresu 3 są wynikiem działalności firmy, ale pochodzą ze źródeł, które do niej nie należą i nie są przez nią kontrolowane. Dowiedz się więcej o normach emisji ze strony https://ghgprotocol.org/.

Używanie wyłącznie zrównoważonych opakowań

Do 2030 roku wszystkie nasze opakowania będą wielorazowe lub nadające się do ponownego przetworzenia.

Korzystanie ze zrównoważonych opakowań pozwala ograniczyć ogólne zużycie plastiku i liczbę odpadów plastikowych. Opracowujemy nowe procesy i technologie, dzięki którym wszystkie nasze opakowania będą mogły zostać ponownie użyte lub przetworzone.

Zarządzanie oddziałami w bardziej zrównoważony sposób

Oddziały Corteva Agriscience będą zarządzane w bardziej zrównoważony sposób. Skupimy się na ograniczeniu ilości odpadów, oszczędzaniu wody i zwiększaniu bioróżnorodności.

Nasz cel to zero odpadów składowanych na wysypiskach. Oszczędzamy wodę na obszarach z jej niedoborami. We wszystkich oddziałach i ośrodkach badawczych Corteva stosujemy również najlepsze praktyki w zakresie bioróżnorodności.

Cele w zakresie zrównoważonego rozwoju

Nasze spojrzenie na cele w zakresie zrównoważonego rozwoju

Nasze cele na 2030 rok

W Corteva Agriscience określiliśmy 14 ambitnych celów, by wspólnie polepszyć poziom życia poprzez zrównoważony rozwój. Sposób, w jaki się zmieniamy i realizujemy te cele jako firma i we współpracy z naszymi partnerami, odzwierciedla nasze ogromne zaangażowanie. Nasze podejście do wykonywania zobowiązań opiera się na najlepszych praktykach i ogólnoświatowych zasadach zrównoważonego rozwoju.

Ocena najważniejszych obszarów

Dzięki wspólnym wysiłkom udało nam się wskazać obszary, w których możemy zmienić najwięcej. Dowiedz się więcej o przebiegu badania istotności poszczególnych czynników.

Dowiedz się więcej

Współpraca

Ogromne znaczenie dla opracowania celów i odpowiedzialnego ich realizowania ma współpraca z zainteresowanymi stronami. Dowiedz się więcej o kluczowej roli akcjonariuszy w naszych wspólnych działaniach na rzecz polepszania poziomu życia poprzez zrównoważony rozwój.

Dowiedz się więcej

Ujawnienia dotyczące celów z korzyścią dla rolników

Ujawnienia dotyczące celów z korzyścią dla ziemi

Ujawnienia dotyczące celów z korzyścią dla społeczności

Ujawnienia dotyczące celów z korzyścią dla firmy

Cele w zakresie zrównoważonego rozwoju

„Poznanie potrzeb i interesów wszystkich zainteresowanych stron miało dla nas kluczowe znaczenie w momencie tworzenia strategii oraz określania priorytetów i obszarów, w których możemy wprowadzić najwięcej pozytywnych zmian. Okaże się równie istotne, gdy będziemy monitorować postępy i sporządzać sprawozdania”. 

- Anne Alonzo, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Corteva Agriscience