Warunki użytkowania

Something went wrong. Please try again later...

Data ostatniej aktualizacji: 23 sierpnia 2019 r.

Witamy. Corteva Agriscience™ („Corteva”, „Firma”, „My”, „Nas”, „Nasz” itd.) udostępnia niniejszą stronę zgodnie z przedstawionymi poniżej warunkami („Warunki”). Uzyskując dostęp do lub używając dowolnej strony z autoryzowanym łączem do niniejszych Warunków („Strona”), rejestrując konto albo uzyskując dostęp do jakichkolwiek informacji, zawartości, produktów, usług, funkcji lub zasobów dostępnych dzięki Stronie (łącznie ze Stroną nazywane „Usługami”), użytkownik wyraża zgodę na te Warunki. Niniejsze Warunki stanowią umowę prawną z użytkownikiem. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na którykolwiek z Warunków, nie powinien korzystać z Usług.

Aktualizacje Warunków użytkowania

Corteva Agriscience™ może zaktualizować Warunki w dowolnej chwili, bez uprzedniego powiadomienia, zmieniając niniejszy dokument. Dalsze korzystanie z Usług przez użytkownika po wprowadzeniu modyfikacji będzie oznaczało zgodę na zaktualizowane Warunki.

Prywatność

Corteva Agriscience™ dba o ochronę danych osobowych. W zakresie, w jakim Corteva zbiera dane osobowe użytkownika za pośrednictwem Usług, używanie przez nas takich informacji podlega Zasadom ochrony prywatności firmy Corteva, które można znaleźć pod adresem https://www.corteva.pl/polityka-prywatnosci.html.

Warunki dodatkowe i osób trzecich

Korzystanie z Usług przez Użytkownika podlega również wszelkim dodatkowym warunkom, postanowieniom i zasadom osobno publikowanym w Usługach („Warunki dodatkowe”), które stanowią część niniejszej Umowy przez odwołanie. Niektóre funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem naszych Usług są dostarczane przez zewnętrznych usługodawców zgodnie z ich osobnymi Warunkami świadczenia usług („Warunki osób trzecich”), które różnią się od naszych. Przed rozpoczęciem korzystania z takich funkcji i narzędzi należy uważnie przeczytać Warunki osób trzecich. Używając wspomnianych funkcji i narzędzi osób trzecich, użytkownik wyraża zgodę na to, aby jego relacje z zewnętrznymi usługodawcami podlegały stosownym Warunkom osób trzecich.

Nazwy użytkowników, hasła i konta

Rejestrując się w celu uzyskania konta w Usługach ("Konto"), użytkownik wyraża zgodę na podanie w formularzu rejestracyjnym wyłącznie prawdziwych, precyzyjnych, aktualnych i kompletnych informacji ("Dane rejestracyjne") i pilne zaktualizowanie Danych rejestracyjnych w razie ich dezaktualizacji, niedokładności lub niekompletności. Użytkownik potwierdza, że nie otrzymał od nas zakazu korzystania z Usług zgodnie z żadnymi mającymi zastosowanie przepisami prawa i że będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie działania na jego Koncie. Użytkownik zgadza się monitorować swoje konto w celu ograniczenia używania go przez osoby niepełnoletnie i innych nieupoważnionych użytkowników oraz wyraża zgodę na nieudostępnianie nikomu swojej nazwy użytkownika i hasła. Oprócz tego użytkownik zgadza się natychmiast powiadomić Corteva Agriscience™ o wszelkim nieautoryzowanym użyciu jego hasła lub innym naruszeniu bezpieczeństwa jego Konta oraz wylogować się z Konta pod koniec każdej sesji. Użytkownik zgadza się nie tworzyć Konta przy użyciu fałszywej tożsamości lub aliasu albo jeśli otrzymał od nas zakaz korzystania z Usług. Dodatkowo użytkownik zgadza nie utrzymywać więcej niż jednego Konta w jednej usłudze Corteva naraz. Corteva Agriscience™ zastrzega sobie prawo do usunięcia lub odebrania wszelkich nazw użytkowników w dowolnym czasie i niezależnie od przyczyny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ma praw własności ani żadnych innych tytułów prawnych do Konta oraz że właścicielem wszystkich praw do jego Konta jest Corteva Agriscience™.

Ograniczenia użytkowania

Prawa przyznane użytkownikowi w niniejszych Warunkach podlegają następującym ograniczeniom: (a) użytkownik nie może licencjonować, sprzedać, wynająć, przydzielić, reprodukować, hostować, dokonać cesji, dystrybucji ani w żaden inny sposób komercyjnie wykorzystywać Usług ani żadnych ich części; (b) użytkownik nie może używać ramek ani żadnych technik obramowywania w celu otoczenia jakichkolwiek znaków towarowych, logo czy Usług (co obejmuje obrazy, tekst, układ strony lub formularz) firmy Corteva; (c) użytkownik nie może używać żadnych metatagów ani innego ukrytego tekstu z nazwą lub znakami towarowymi Corteva; (d) użytkownik nie może modyfikować, tłumaczyć, adaptować, łączyć, tworzyć dzieł pochodnych od, dezasemblować, dekompilować, wstecznie kompilować ani odtwarzać żadnej części Usług z wykluczeniem zakresu, w jakim powyższe ograniczenia są wyraźnie zakazane przez obowiązujące prawo; (e) użytkownik nie może używać żadnych ręcznych ani zautomatyzowanych programów, urządzeń ani innych procesów (w tym przeszukiwarek (ang. „spider” lub „crawler”), botów, programów do zbierania danych (ang. „scraper”), awatarów, narzędzi do wydobywania danych itp.) do zbierania lub pobierania danych z Usług (wyjątkiem jest przyznawane przez nas operatorom publicznych wyszukiwarek odwołalnego zezwolenia na używanie przeszukiwarek do kopiowania materiałów ze Strony w wyłącznym celu i jedynie w zakresie niezbędnym do tworzenia publicznie dostępnych indeksów materiałów obsługujących wyszukiwanie, ale nie do tworzenia pamięci podręcznych lub archiwów takich materiałów); (f) użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do Usług w celu utworzenia podobnej lub konkurencyjnej strony, aplikacji lub usługi; (g) z wyjątkiem postanowień wyraźnie tu przedstawionych żadna część Usług nie może być kopiowana, reprodukowana, poddawana dystrybucji, ponownie publikowana, pobierana, prezentowana, publikowana lub transmitowana w jakiejkolwiek formie ani przy użyciu jakichkolwiek środków; (h) użytkownik nie usunie ani nie zniszczy żadnych informacji o prawach autorskich zamieszczonych w lub na Usługach; (i) użytkownik nie będzie zakłócał ani próbował zakłócać prawidłowego działania Usług, nie będzie też ich używał w żaden sposób, na który wyraźnie nie zezwolono w niniejszych Warunkach; a także (j) użytkownik nie będzie podejmował prób czynienia szkód w naszych Usługach, co obejmuje naruszenie lub próby naruszenia wszelkich powiązanych funkcji bezpieczeństwa, wprowadzanie do Usług wirusów, robaków lub podobnego szkodliwego kodu, zakłócanie lub próby zakłócania korzystania z Usług przez dowolnego innego użytkownika, hosta lub sieć, w tym poprzez przeciążenie, przepełnienie, spamowanie, bombardowanie e-mailami lub spowodowanie awarii Usług. Wszelkie nieautoryzowane użycie Usług powoduje wygaśnięcie licencji przyznanych przez firmę Corteva zgodnie z tą Umową.

Corteva Agriscience™ nie monitoruje rutynowo wpisów użytkownika ani innych działań na Stronie, ale zastrzega sobie do tego prawo. Jeśli Corteva Agriscience™ uzyska informacje o nieodpowiednim sposobie korzystania ze Strony lub dowolnych swoich Usług, zareaguje w sposób uznany przez siebie za odpowiedni. Użytkownik potwierdza, że Corteva Agriscience™ ma prawo zgłoszenia organom ochrony porządku publicznego wszelkich działań, które mogą zostać uznane za nielegalne, a także wszelkich otrzymanych zgłoszeń o takim postępowaniu. Na żądanie będziemy w pełni współpracować z organami ochrony porządku publicznego w ramach dowolnych dochodzeń w sprawach domniemanych nielegalnych działań w Internecie.

Dostępność Usług

Corteva Agriscience™ ma kilka witryn internetowych oferujących Usługi w określonych regionach świata. Usługi oferowane w jednym regionie mogą różnić się od oferowanych w innych regionach ze względu na dostępność, lokalne lub regionalne przepisy, stan prawny, dostawy lub inne kwestie. Corteva Agriscience™ w żaden sposób nie gwarantuje ani nie twierdzi, że użytkownik z jednego regionu może uzyskać Usługi w innym, a ponadto Corteva Agriscience™ może anulować zamówienie użytkownika lub przekierować go do Witryny odpowiedniej do regionu, jeśli użytkownik spróbuje zamówić Usługi oferowane w Witrynie w innym regionie.

Informacje, które Corteva Agriscience™ publikuje w Witrynach mogą zawierać odwołania lub odnośniki do produktów, programów i usług, które nie są prezentowane ani dostępne w regionie użytkownika. Takie odwołania nie oznaczają, że firma zamierza zaprezentować takie produkty, programy lub usługi w regionie użytkownika. Aby uzyskać informacje na temat dostępności produktów, programów i usług, należy skontaktować się z lokalnym kontaktem biznesowym Corteva Agriscience™.

Łącza

Strona może zawierać łącza do usług osób trzecich, takich jak witryny, aplikacje lub reklamy („Łącza osób trzecich”). Po kliknięciu takiego łącza nie ostrzeżemy użytkownika o opuszczeniu Strony. Corteva Agriscience™ nie kontroluje Łączy osób trzecich ani za nie nie odpowiada. Udostępniamy te Łącza osób trzecich tylko jako udogodnienie oraz nie sprawdzamy, nie zatwierdzamy, nie monitorujemy, nie polecamy ich ani żadnej zawartości, produktów czy usług dostępnych dzięki tym łączom, a także nie przedstawiamy żadnych gwarancji ani twierdzeń z nimi związanych. Użytkownik korzysta ze wszystkich Łączy osób trzecich na własne ryzyko.

Z Witryn osób trzecich do witryny Corteva

Użytkownik dodający łącze do jednej z Witryn musi przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa. Witryna zawierająca łącza do Witryny Corteva:

 • nie może tworzyć ramek ani środowisk obramowania wokół żadnej strony czy materiałów w Witrynie ani używać innych technik w jakikolwiek sposób zmieniających wizualną prezentację lub wygląd dowolnej zawartości w Witrynie;
 • nie może tworzyć porównań produktów lub usług Corteva Agriscience™ z konkurencyjnymi produktami lub usługami;
 • nie może replikować żadnych materiałów z tej witryny ani żadnych znaków towarowych lub logo Corteva Agriscience™;
 • nie może w sposób niezgodny z prawdą przedstawiać relacji z Corteva Agriscience™;
 • nie może sugerować, że Corteva Agriscience™ w jakikolwiek sposób popiera lub poleca osobę dodającą łącze lub jej witrynę, usługę lub ofertę produktów;
 • nie może przedstawiać fałszywych lub mylących informacji dotyczących Corteva Agriscience™ ani w inny sposób szkodzić renomie związanej z nazwą i znakami towarowymi Corteva Agriscience™;
 • nie może obejmować obelżywej, grożącej, napastliwej, bluźnierczej, odrażającej, nadmiernie brutalnej zawartości albo takiej, która narusza lub zachęca innych do naruszania jakichkolwiek obowiązujących praw; a także
 • nie może obejmować zawartości obscenicznej, pornograficznej lub mającej charakter jednoznacznie seksualny.

Corteva Agriscience™ może w dowolnym czasie i wedle własnego upodobania cofnąć zezwolenie na dodawanie łączy do swoich Stron. W takim przypadku osoba dodająca łącze zgadza się natychmiast usunąć wszystkie łącza do Witryn.

Zrzeczenie się gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik korzysta z tej Strony na własne ryzyko. Na Stronie mogą pojawiać się nieścisłości lub błędy, które mogą wpływać na jakość materiałów na Stronie. Materiały nie zostały niezależnie zweryfikowane ani uwierzytelnione w całości ani w części przez Corteva Agriscience™. Corteva Agriscience™ nie gwarantuje dokładności ani aktualności materiałów. Corteva Agriscience™ nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy ani pominięcia w materiałach niezależnie od tego, czy zostały one dostarczone przez Corteva Agriscience™ czy przez osoby trzecie.

NINIEJSZA WITRYNA JEST UDOSTĘPNIANA W TAKIEJ POSTACI, W JAKIEJ SIĘ ZNAJDUJE („AS IS”) I TAM, GDZIE JEST DOSTĘPNA („WHERE-IS”), BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. CORTEVA AGRISCIENCE™, UDOSTĘPNIAJĄCA MATERIAŁY, USŁUGI LUB ZAWARTOŚĆ DO TEJ STRONY W IMIENIU SWOIM LUB OSOBY TRZECIEJ, NIE PRZEDSTAWIA ŻADNYCH TWIERDZEŃ ANI GWARANCJI W ZWIĄZKU Z TĄ STRONĄ, W TYM W ODNIESIENIU DO JAKOŚCI, STOSOWNOŚCI, PRAWDZIWOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW, INFORMACJI, PRODUKTÓW LUB USŁUG ZAWARTYCH NA STRONIE. NINIEJSZYM ZRZEKAMY SIĘ WSZYSTKICH WARUNKÓW, TWIERDZEŃ I GWARANCJI, WYRAŹNYCH CZY DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, W TYM WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. CORTEVA AGRISCIENCE™ NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA ŻADNE SZKODY, W TYM ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, INCYDENTALNE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE ANI ZA ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ WYNIKAJĄCE Z USŁUG LUB Z NIMI ZWIĄZANE, CO OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI KORZYSTANIE Z TEJ WITRYNY PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB NIEMOŻNOŚĆ UŻYWANIA PRZEZ NIEGO STRONY, NAWET JEŚLI DZIAŁ CORTEVA AGRISCIENCE™ UZYSKAŁ WCZEŚNIEJ INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Wyjątek dotyczący obywateli UE: W PRZYPADKU MIESZKAŃCÓW UNII EUROPEJSKIEJ CORTEVA AGRISCIENCE™ NIE WYKLUCZA ANI NIE OGRANICZA SWOJEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ LUB USZKODZENIA CIAŁA BĘDĄCE SKUTKAMI ZANIEDBANIA.

Lokalne prawo; kontrola eksportu

Corteva Agriscience™ kontroluje i obsługuje tę Stronę z terenu Stanów Zjednoczonych. Materiały i Usługi na tej Stronie podlegają pod wszelkimi względami przepisom i regulacjom Stanów Zjednoczonych, które czasem regulują również licencjonowanie i dostarczanie technologii i produktów za granicę, tak jak przepisy kontroli eksportowej Stanów Zjednoczonych i wszelkie następne ustawy lub przepisy publikowane przez United States Department of Commerce (Departament Handlu Stanów Zjednoczonych), International Trade Administration (Administracja Handlu Międzynarodowego) czy Office of Export Licensing (Biuro Licencji Eksportowych). Omijanie takich materiałów niezgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych jest zakazane. Ani materiały, ani żadne informacje uzyskane w efekcie korzystania ze Strony nie mogą być pozyskiwane dla, wysyłane, przesyłane ani reeksportowane bezpośrednio ani pośrednio do krajów zakazanych lub obłożonych embargiem albo ich obywateli, nie mogą być też używane do działań nuklearnych, opracowywania broni chemicznych czy biologicznych lub projektów rakietowych bez wcześniejszego uzyskania zgody rządu Stanów Zjednoczonych na powyższe cele. Użytkownik będzie ściśle przestrzegał wszystkich przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych i przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie zezwoleń na eksport lub reeksport zależnie od tego, jakie dokumenty będą wymagane.

Jeśli dostęp do Strony uzyskiwany jest spoza Stanów Zjednoczonych, użytkownik odpowiada również za przestrzeganie odpowiednich przepisów lokalnych, w tym lokalnych regulacji eksportowych i importowych.

Niezamawiane opinie i pomysły

Aby uniknąć nieporozumień lub sporów, które mogą pojawić się, gdy produkty, usługi, technologie, promocje, strategie marketingowe lub zawartość Corteva Agriscience mogą wydawać się podobne do pomysłów lub sugestii przekazanych firmie Corteva, prosimy o nieprzekazywanie niezamawianych pomysłów, prac, ofert, produktów lub udoskonaleń produktów, procesów, strategii marketingowych ani nazw produktów (łącznie nazywanych „Przedkładanymi materiałami”) działowi Corteva Agriscience™. Jeśli mimo to użytkownik zdecyduje się przekazać nam swoje Przedkładane materiały, będą do nich miały zastosowanie następujące postanowienia:

 • Firma Corteva Agriscience™ i jej podmioty stowarzyszone nie będą zobowiązane do utrzymywania Przedkładanych materiałów w tajemnicy ani poufnego odebrania.
 • Firma Corteva Agriscience™ i jej podmioty stowarzyszone nie będą zobowiązane do sprawdzenia Przedkładanych materiałów ani udzielenia przesyłającemu je odpowiedzi.
 • Przedłożenie materiałów oznacza przekazanie Corteva Agriscience™ wszystkich praw, tytułów do i korzyści wynikających z Przedkładanych materiałów oraz wszystkich powiązanych praw własności intelektualnej bez żadnego wynagrodzenia dla przedkładającego.
 • Przedkładający potwierdza, że jest upoważniony do Przedłożenia materiałów i że nie narusza to żadnych zobowiązań, jakie ma wobec obecnego lub byłego pracodawcy lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej.

Corteva Agriscience chętnie przyjmuje jednak opinie na temat istniejących produktów i działalności biznesowej. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie https://www.corteva.pl/kontakt.html lub po kliknięciu łącza Contact Us (Kontakt) w Witrynie. Wszelkie przedstawiane uwagi nie są poufne, a Corteva Agriscience™ może używać ich bez ograniczeń.

Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów

W razie sporu strony zgadzają się powstrzymać od wystąpienia na drogę sądową o tyle, o ile jest to możliwe lub umotywowane, oraz najpierw szukać alternatywnych metod rozwiązania sporu, takich jak mediacje i arbitraż, nad którym nadzór prowadzi stowarzyszenie American Arbitration Association zgodnie z zasadami Commercial Arbitration Rules. Miejscem postępowania arbitrażowego będzie Wilmington w stanie Delaware, a uzyskanie klauzuli wykonalności dowolnego orzeczenia arbitrażowego można uzyskać w dowolnym sądzie właściwym miejscowo. Spory dotyczące używania ograniczonych licencji związanych z korzystaniem z Usługi lub dotyczących praw własności intelektualnej Jednostek firmy Corteva, jak zdefiniowano poniżej, skierowane przeciwko użytkownikom Usług z powodu nieuiszczenia opłat za Usługi nie podlegają postanowieniom przestawionym w niniejszym paragrafie. O ile prawo stanowe nie stwierdza inaczej, strony odwołają się do systemu sądowego tylko w razie niemożności rozwiązania sporu z zastosowaniem alternatywnych metod i po upływie odpowiedniego czasu.

Prawo właściwe i miejsce rozpraw

Z wyjątkiem dowolnego obowiązkowego zastosowania prawa lokalnego, wszelkie działania związane z niniejszymi Warunkami będą podlegać prawu stanu Delaware w Stanach Zjednoczonych bez względu na wybór lub konflikty przepisów w dowolnej jurysdykcji. Użytkownik zgadza się podlegać jurysdykcji sądów stanu Delaware w zakresie rozwiązywania wszystkich sporów wynikających z tych Warunków lub korzystania przez niego ze Strony albo z nimi związanych.

Nieautoryzowane działania

Materiały przedkładane na tej Stronie lub nieupoważnione użycie dowolnych materiałów zawartych w tej witrynie może naruszać prawa autorskie, prawa dotyczące znaków towarowych, prywatności i rozgłosu, niektóre ustawy i regulacje komunikacyjne oraz inne mające zastosowanie przepisy i regulacje. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania lub działania dowolnej osoby korzystającej z jego nazwy użytkownika lub hasła.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć Corteva Agriscience™, jej spółki nadrzędne, podmioty zależne i stowarzyszone, pracowników wyższego i niższego szczebla, dyrektorów, agentów, przedstawicieli, partnerów i licencjodawców (łącznie nazywanych „Jednostkami firmy Corteva”) przed wszelkimi i wszystkimi stratami, kosztami, odszkodowaniami, zobowiązaniami i wydatkami (bez ograniczeń) z tytułu opłat dla adwokatów i kosztów obrony powstałych w związku z wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, wynikających z lub w celu uniknięcia wspomnianych roszczeń lub żądań dotyczących: (a) Zawartości użytkownika; (b) nieprawidłowego korzystania z Usług przez użytkownika; (c) naruszenia niniejszych Warunków przez użytkownika albo (d) naruszenia wszelkich mających zastosowanie przepisów lub regulacji albo praw dowolnej osoby trzeciej poprzez używanie Strony lub Usług przez użytkownika lub przez dowolną osobę korzystającą z przypisanej mu nazwy użytkownika lub hasła (co obejmuje między innymi uczestnictwo w obszarach publikowania przedkładanych materiałów). Corteva Agriscience™ zastrzega sobie prawo do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli na własny koszt w dowolnej sprawie w innym przypadku wymagającej od użytkownika odpowiedzialności odszkodowawczej, przy czym w takim przypadku użytkownik będzie w pełni współpracował z firmą Corteva podczas przygotowywania dostępnych środków obrony. To postanowienie nie wymaga, aby użytkownik ponosił odpowiedzialności odszkodowawczej za nadmierne praktyki komercyjne dowolnej Jednostki firmy Corteva lub jej zaniedbanie, oszustwo, podstęp, fałszywą obietnicę, fałszywe przedstawienie lub ukrycie informacji, zatuszowanie lub pominięcie jakiegokolwiek istotnego faktu. Użytkownik zgadza się, że postanowienia przedstawione w tym paragrafie pozostaną w mocy po zamknięciu jego Konta, rozwiązaniu tej Umowy lub zakończeniu dostępu użytkownika do Usług.

Komunikacja elektroniczna

Komunikacja między użytkownikiem a firmą Corteva Agriscience™ odbywa się drogą elektroniczną, np. gdy użytkownik korzysta z Usług, wysyła firmie Corteva wiadomości e-mail albo gdy firma Corteva publikuje powiadomienia w Usługach lub komunikuje się z użytkownikiem pocztą e-mail. W celach związanych z realizacją postanowień umowy użytkownik (1) zgadza się na otrzymywanie od działu Corteva Agriscience™ komunikatów w formie elektronicznej i (2) zgadza się, że wszystkie warunki i postanowienia, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty i dokumenty, które firma Corteva przekazuje mu w formie elektronicznej mają taką samą moc prawną jaką by miały, gdyby zostały sporządzone na "piśmie".

Całość umowy

Niniejsza Umowa stanowi ostateczne, kompletne i wyłączne porozumienie między stronami odnoszące się do poruszanych w niej tematów oraz zastępuje i łączy wszystkie poprzednie dyskusje między stronami odnoszące się do tych tematów.