Notka prasowa •  10.05.2023

Corteva Agriscience ogłasza postępy w dążeniu do celów zrównoważonego rozwoju

Something went wrong. Please try again later...

Firma dostarcza rozwiązania wspierające dobrobyt rolników oraz całej planety dziś i dla kolejnych pokoleń

 

Corteva Agriscience opublikowała raport za rok 2022 dotyczący zrównoważonego rozwoju oraz ESG (Environmental and Social Governance), dostarczając tym samym informacje na temat tego, jak spółka wypełnia plany dotyczące wyzwań środowiskowych, ekonomicznych oraz społecznych. Jak opisano w raporcie, założone cele Cortevy mają na celu budowanie bardziej produktywnego i odpornego na wyzwania światowego rolnictwa, ochronę bioróżnorodności, ograniczanie negatywnego wpływu działań firmy na środowisko, a także zwiększanie różnorodności (i walkę z nierównościami) w ramach samej firmy.

“Zrównoważony rozwój jest w sercu naszego biznesu”, powiedział Chuck Magro, CEO Corteva Agriscience. “Pracujemy nad rozwiązaniem trudnych wyzwań dotyczących zwiększania bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego, przy jednoczesnym zachowaniu zasobów naturalnych, w tym żyzności gleb uprawnych.”

W ramach działań wspierających innowacje dla zrównoważonego rozwoju, 90% nowych środków ochrony roślin, a także 100% produktów w nasiennictwie, spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju Cortevy. Kryteria te są oparte na Celach Zrównoważonego Rozwoju UN.

Dodatkowe działania przeprowadzone w roku 2022 na rzecz zrównoważonego rozwoju to zakup Stoller Group oraz Symborg. Zakupy te pozycjonują Cortevę jako jedną z największych firm zaangażowanych w biologiczne rozwiązania w ochronie roślin. Do przeprowadzonych działań należy też uzyskanie siedmioletnich rejestracji EPA dotyczących herbicydów Enlist One® oraz Enlist Duo® . Wreszcie, do przeprowadzonych działań należy też wprowadzenie na rynek biostymulatora Sosdia™ Stress, który zwiększa odporność roślin na warunki stresowe, w tym suszę, upał oraz intensywne działanie promieni słonecznych.

„Nasze zespoły badawczo-rozwojowe skupiają się na tworzeniu rozwiązań, które w zrównoważony sposób zwiększają produktywność i zysk, zwiększając odporność na presje ze strony chwastów, szkodników, chorób i trudnych warunków pogodowych, dbając o ochronę zasobów naturalnych,” opisuje Sam Eathington, CTO i CDO Corteva Agriscience. “Tworzymy rozwiązania, które dają rolnikom nowe możliwości zwiększania zysków i zmniejszania nakładów. Celem jest budowanie silnych i stabilnych systemów na poziomie gospodarstwa rolnego.”

Corteva czyni postępy w osiąganiu swoich celów związanych z równością i różnorodnością, pracując nad doskonaleniem kultury firmy. Zwiększono liczbę kobiet na stanowiskach zarządczych o 6%. Corteva znalazła się na liście Newsweeka najbardziej odpowiedzialnych firm w Ameryce w 2022.

Więcej o działaniach Corteva w zakresie innowacji dla zrównoważonego rozwoju, bioróżnorodności, ochrony klimatu i zwiększania równości/różnorodności można przeczytać w pełnym raporcie dostępnym na stronie corteva.com/sustainability.

###

Informacje o Corteva Agriscience

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) to notowana na giełdzie, globalna firma zajmująca się wyłącznie rolnictwem, która łączy wiodące w branży innowacje, zaangażowanie na rzecz klientów i skuteczność działań operacyjnych, aby dostarczać rozwiązania najpilniejszych wyzwań stojących przed rolnictwem na całym świecie. Corteva realizuje unikalną strategii dystrybucji, dostarczając zrównoważone i zróżnicowane na całym świecie rozwiązania, w tym nasiona, środki ochrony roślin oraz produkty i usługi w zakresie cyfrowego rolnictwa. Dysponując niektórymi z najbardziej rozpoznawalnych marek i technologii dobrze przygotowanych do generowania wzrostu, firma jest zaangażowana w maksymalizację produktywności rolników. Corteva współpracuje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w całym systemie żywnościowym, wypełniając obietnicę wzbogacenia życia tych, którzy produkują i tych, którzy konsumują, zapewniając postęp dla przyszłych pokoleń. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.corteva.com.

Śledź Corteva on FacebookInstagramLinkedInTwitter i YouTube.

 

Informacja o wypowiedziach dotyczących przyszłych zdarzeń

Ten dokument zawiera wypowiedzi dotyczące przyszłych zdarzeń, definiowane zgodnie z  przepisami prawa amerykańskiego (Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, z poprawkami, oraz Section 27A of the Securities Act of 1933). Te wypowiedzi, to znaczy, te dotyczące „planów”, „przewidywań”, „zamierzeń”, „intencji”, „projekcji” oraz te opisane słowami o podobnym znaczeniu, są wypowiedziami chronionymi w myśl zasad prawa amerykańskiego (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Jako wypowiedzi dotyczące przyszłych zdarzeń należy rozumieć również wszystkie treści dotyczące przyszłych oczekiwań, przewidywań, wypowiedzi o przyszłym rozwoju Cortevy, tworzeniu nowych produktów, uzyskiwaniu rejestracji na produkty, osiąganiu celów ESG, szacowania korzyści z zakupów oraz osiąganiu celów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Wypowiedzi dotyczące przyszłych zdarzeń są tworzone na podstawie pewnych założeń i oczekiwań wobec przyszłości. Założenia te mogą się nie spełnić. Dodatkowo, wypowiedzi dotyczące przyszłych zdarzeń wiążą się z niepewnością i ryzykiem, które mogą być niezależne od Cortevy. Podana poniżej lista powinna być rozumiana jako reprezentatywna, ale niekompletna, gdyż stworzenie kompletnej listy opisującej ryzyka dotyczące przyszłych wydarzeń jest niemożliwe. Czynniki, które nie zostały uwzględnione w poniższej liście, mogą stanowić istotne przeszkody w próbach realizacji czynności opisanych w wypowiedziach dotyczących przyszłych zdarzeń. Różnice między faktycznymi zdarzeniami oraz zdarzeniami opisywanymi w wypowiedziach dotyczących przyszłych zdarzeń mogą mieć istotne konsekwencje, w tym, między innymi, zakłócenia działalności, problemy operacyjne, straty finansowe, odpowiedzialność prawną wobec osób trzecich i inne. Każda z takich konsekwencji może mieć istotny wpływ na wyniki Cortevy, realizację planów oraz kondycję finansową firmy.

Do istotnych czynników, które mogą mieć znaczący wpływ na różnice miedzy faktycznymi a przewidywanymi wynikami Cortevy należą: (i) niemożliwość udanego rozwoju i komercjalizacji produktów; (ii) niemożliwość uzyskania prawnie wymaganych rejestracji na niektóre produkty Cortevy; (iii) wpływy społecznego postrzegania i rozumienia rozwiązań biotechnologicznych Cortevy oraz innych rozwiązań w rolnictwie; (iv) wpływy zmian przepisów krajowych i międzynarodowych; (v) koszty dostosowania się do zmieniających się przepisów prawnych oraz skutki oskarżenia o niedopełnienia przepisów związanych z ochroną środowiska lub certyfikacją; (vi) wpływy zmian klimatu oraz nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych; (vii) skutki niedotrzymania przepisów związanych z uczciwą konkurencją; (viii) wpływy konkurencji w branży; (ix) działania konkurencji polegające na stworzeniu platformy pośredniczej dystrybuującej produkty Cortevy; (x) wpływy zależności Cortevy od osób trzecich w związku z pozyskiwaniem surowców, licencjonowaniem i komercjalizacją; (xi) konsekwencje zmienności kosztów nakładów; (xii) ryzyka związane z konfliktami geopolitycznymi i militarnymi; (xiii) wpływy szpiegostwa przemysłowego i innych zdarzeń destabilizujących łańcuchy dostaw, systemy informatyczne lub sieciowe Cortevy; (xiv) ryzyka związane ze sporami sądowymi dotyczącymi środowiska lub odszkodowań wynikających z odziedziczonych zobowiązań EDIP w związku z wydzieleniem Corteva; (xv) ryzyka związane z działaniem na skalę globalną; (xvi) niemożliwość efektywnego zarządzania przejęciami, zbyciami, aliansami i innymi działaniami portfelowymi; (xvii) niemożliwość pozyskania kapitału za pośrednictwem rynków kapitałowych lub krótkoterminowych pożyczek na warunkach akceptowalnych dla Cortevy; (xviii) nieopłacenie długów przez klientów Cortevy, w tym należności związanych z programami finansowania klientów; (xix) wzrosty kosztów emerytur i innych zobowiązań wobec byłych pracowników; (xx) wpływy nastawienia rynków kapitałowych wobec tematów ESG; (xxi) ryzyka związane z pandemiami i epidemiami, (xxii) niemożliwość wyegzekwowania praw własności intelektualnej lub obrony przed roszczeniami dotyczącymi praw własności intelektualnej; (xxiii) wpływ podrabianych produktów; (xxiv) wpływy zależności od umów licencyjnych dotyczących własności intelektualnej; (xxvii) inne ryzyka związane z wydzieleniem z DowDuPont.

Oprócz tego, mogą istnieć inne ryzyka, których Corteva nie jest w stanie w tym momencie określić lub które nie są w tym momencie uznawane za istotne dla wyników firmy. Wszystkie wypowiedzi dotyczące przyszłych zdarzeń, w których pojawia się jakiekolwiek przewidywania dotyczące przyszłych zdarzeń lub wyników firmy, należy rozumieć jako wypowiedzi stworzone w oparciu o aktualne plany i przewidywania stworzone w racjonalny sposób i w dobrej wierze przez kierownictwo Cortevy. Wypowiedzi te nie mogą być uznawane za gwarancję spełnienia przewidywań. Corteva nie zobowiązuje się do realizacji treści opisanych w wypowiedziach dotyczących przyszłych zdarzeń, chyba że jest to prawnie wymagane. Ze szczegółami dotyczącymi istotnych czynników ryzyka, które mogą wpłynąć na różnice między przewidywanymi a faktycznymi wynikami, można zapoznać się w sekcji „Ocena Ryzyka” raportu rocznego Cortevy (sekcja 10-K) oraz w kwartalnych raportach dotyczących SEC (sekcja 10-Q).

Kontakt:

Justyna Bernat
Marketing Communications Consultant
e-mail: justyna.bernat@corteva.com
Tel. 600 956 271