Notka prasowa •  04.05.2021

Corteva ogłasza wyniki za pierwszy kwartał 2021 roku

Something went wrong. Please try again later...

Informacja prasowa 1Q 2021

Corteva odnotowała dobre wyniki w I kwartale 2021 – spółka zwiększa prognozy sprzedaży netto

WILMINGTON, Del., 4 maja, 2021 – Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) (“Corteva” lub “Spółka”) ogłosiła dziś wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2021, zakończony 31 marca 2021 roku.

Podsumowanie wyników za I kwartał 2021

 

 

Sprzedaż netto

 

Dochód z działalności kontynuowanej (po opodatkowaniu)

 

Zysk na akcję

GAAP

4,18 mld USD

613 mln USD

$0.81

w porównaniu z I kw. 2020 r.

+6%

+118%

+125%

 

Sprzedaż organiczna1

Wynik operacyjny

EBITDA1

 

Zysk operacyjny na akcję1

NON-GAAP

4.20 mld USD

904 mln USD

0.79 USD

w porównaniu z I kw. 2020 r.

+6%

+14%

+34%

 

Podsumowanie I kwartału 2021

 

·  Konsekwentnie realizowana strategia penetracji rynku,

w połączeniu z korzystną sytuacją na rynku, doprowadziły do zwiększenia wolumenu sprzedaży i wzrostu cen na poziomie globalnym. W pierwszym kwartale 2021 zarówno sprzedaż netto, jak i sprzedaż organiczna1 wzrosły o 6% w porównaniu do poprzedniego roku. Wzrosty odnotowano w większości regionów, na czele z dwucyfrowym wzrostem w Ameryce Łacińskiej.

 

·  Sprzedaż nowych i udoskonalonych produktów doprowadziła do zwiększenia wolumenu sprzedaży i wzrostu cen

w segmencie środków ochrony roślin. Sprzedaż netto i sprzedaż organiczna1 wzrosły o 12%, przy dwucyfrowym wzroście sprzedaży netto w każdym regionie. Sprzedaż nowych produktów w segmencie środków ochrony roślin wzrosła o ponad 120 milionów USD w porównaniu z rokiem poprzednim.

 

·  Sprzedaż netto nasion wzrosła o 2%, sprzedaż organiczna1 w tym segmencie rośnie o 3% roku do roku, napędzana konsekwentnie realizowaną strategią penetracji rynku

i lokalnymi wzrostami cen, które z nadwyżką zrównoważyły wpływ sezonowości dostaw nasion w Ameryce Północnej2.

 

·  Dochód z działalności kontynuowanej i zysk na akcję według standardów GAAP wyniosły odpowiednio 613 mln USD i 0,81 USD na akcję w I kw. 2021 roku.

 

·  Silna polityka cenowa i zwiększanie wolumenu sprzedaży zrekompensowały z nadwyżką skutki wyższych kosztów

i doprowadziły do wzrostu wyniku operacyjnego EBITDA1 o 14% w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego osiągając poziom 904 mln USD.

 

·  Spółka doświadczyła w tym kwartale zawirowań kosztowych związanych z sytuacją na rynku, w tym wzrostu kosztów transportu i logistyki, a także surowców. Te przeciwności zostały częściowo zrekompensowane przez konsekwentne zwiększanie wydajności.

 

·  Koszty ogólne i administracyjne jako procent sprzedaży poprawiły się o około 160 punktów bazowych.

 

·  Zarząd podniósł prognozę sprzedaży netto na cały rok 2021 do przedziału od 14,6 do 14,8 mld USD

i potwierdził wytyczne dotyczące wyniku operacyjnego EBITDA1 na cały rok 2021 w zakresie od 2,4 do 2,5 miliarda USD.

 

1Q 2021

1Q 2020

Zmiana %

Zmiana

organiczna1%

Sprzedaż netto

4,178

3,956

6%

6%

Ameryka Północna

1,743

1,765

(1)%

(2)%

EMEA2

1,602

1,467

9%

6%

Ameryka Łacińska

518

434

19%

38%

Azja i Pacyfik

315

290

9%

9%

 

Dane w mln USD, chyba, że wskazano inaczej

1. Sprzedaż w ujęciu organicznym, zysk operacyjny na akcję i wynik operacyjny EBITDA stanowią wskaźniki nieprzewidziane standardami GAAP. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie A-5. 2. Ameryka Północna to Stany Zjednoczone i Kanada. Region EMEA definiuje się jako Europę, Bliski Wschód i Afrykę. 3. Corteva nie jest w stanie pogodzić prognoz wskaźników finansowych innych niż GAAP z najbardziej porównywalnymi miernikami finansowymi według US GAAP, ponieważ spółka nie jest w stanie przewidzieć z rozsądną pewnością wskaźników znajdujących się poza jej kontrolą

“Dobre wyniki za pierwszy kwartał 2021 roku na całym świecie pokazują, że Corteva kontynuuje

Aktualne informacje dotyczące działalności Spółki

Przyspieszenie wypłat dla akcjonariuszy

W pierwszym kwartale Spółka wypłaciła akcjonariuszom około 450 mln USD w formie dywidend i wykupu akcji. Corteva utrzymuje przyspieszone tempo, aby zakończyć autoryzowany program wykupu akcji w 2021 roku, przy czym większość tego procesu ma zostać ukończona w pierwszej połowie roku.

Wzmocnienie pozycji w segmencie wysokomarżowych środków biologicznych

W pierwszym kwartale 2001 roku Spółka podjęła działania mające na celu wzmocnienie pozycji na rynku wysokomarżowych produktów biologicznych i ogłosiła trzy nowe umowy o współpracy w tym zakresie. Dzięki temu Spółka konsekwentnie umacnia swoją obecność w tym sektorze, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu rynku na produkty pochodzenia naturalnego. W ten sposób Spółka rozbuduje portfolio uzupełniających się wzajemnie, zrównoważonych rozwiązań ochrony roślin, takich jak insektycydy Qalcova™ i Jemvelva™, a także fungicyd Inatreq™ aby pomóc rolnikom sprostać wyzwaniom związanym z ochroną upraw.

Realizacja zobowiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju

W związku z wprowadzeniem w 2020 roku 10-letniego programu w zakresie zrównoważonego rozwoju, Spółka wprowadziła nowe usługi w zakresie emisji dwutlenku węgla i ekosystemów, koncentrujących się na usprawnieniu procesu sekwestracji dwutlenku węgla i tworzeniu dodatkowych rozwiązań odpornych na zmiany klimatu, które równocześnie pomogą rolnikom zwiększyć rentowność.

Podsumowanie działalności w segmencie środków ochrony roślin

Sprzedaż netto w I kw. 2021 roku w segmencie środków ochrony roślin wyniosła 1,7 mld USD. Oznacza to wzrost o 12% w porównaniu z 1,5 mld USD w pierwszym kwartale 2020 roku. Wzrost ten wynika z 6% wzrostu zarówno wolumenu sprzedaży, jak i cen oraz 1% korzystnego kursu walut, częściowo skompensowanego 1% wpływem zmian w portfelu.

 

Wzrost wolumenu sprzedaży spowodowany był dużym popytem na nowe produkty na całym świecie, w tym na herbicydy Arylex™ active, Enlist™ i Rinskor™ oraz insektycydy Isoclast™ i Pyraxalt™.

 

Ten wzrost wolumenu został częściowo skompensowany kwotą 70 mln USD będącą efektem decyzji Spółki o wycofaniu wybranych niskomarżowych produktów generycznych.

 

Lokalne ceny wzrosły z uwagi na podwyżki w Ameryce Łacińskiej, korzystny asortyment produktów na świecie oraz strategiczne wzrosty cen w Ameryce Północnej. Korzystny kurs walut, przede wszystkim na euro, z nawiązką zrównoważył niekorzystny wpływ reala brazylijskiego. Zmiany portfela były spowodowane sprzedażą aktywów w regionie Azji i Pacyfiku w poprzednim roku.

 

Wynik operacyjny EBITDA osiągnął poziom 321 mln USD w pierwszym kwartale 2021 roku. Oznacza to wzrost o 35% w porównaniu z 238 mln USD w pierwszym kwartale 2020 roku. Wzrost cen i wolumenu sprzedaży oraz bieżące działania Spółki w zakresie optymalizacji kosztów i wydajności z nawiązką zrównoważyły wyższe koszty, w tym wzrost kosztów surowców. Marża operacyjna EBITDA w segmencie poprawiła się o ponad 300 punktów bazowych w porównaniu z rokiem poprzednim.

 

1Q 2021

1Q 2020

Zmiana %

Organiczna1 zmiana

%

 

Ameryka Północna

 

533

 

475

 

12%

 

11%

EMEA

655

586

12%

7%

Ameryka Łacińska

244

218

12%

28%

Azja i Pacyfik

254

222

14%

14%

Całkowita sprzedaż netto w segmencie

 

1,686

 

1,501

 

12%

 

12%

Dane w mln USD, chyba, że wskazano inaczej

Podsumowanie działalności w segmencie nasion

Sprzedaż netto w I kw. 2021 roku w segmencie nasion wzrosła o 2% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 roku. Wzrost ten wynika z 2% wzrostu lokalnych cen i 1% wzrostu wolumenu sprzedaży, częściowo skompensowanego przez 1% zmiany kursów walut.

 

Wzrost cen spowodowany był dobrym przyjęciem nowej technologii nasiennej, w tym polityką cenową w regionie EMEA i Ameryce Łacińskiej oraz globalnym wzrostem cen kukurydzy o 2%.

 

Wzrost wolumenu sprzedaży spowodowany był rekordową sprzedażą nasion kukurydzy i słonecznika w regionie EMEA w wyniku zmian popytu ze strony klientów spowodowanych lokalnymi obawami o dostawy i wczesny początek wiosny oraz połączonymi z silną sprzedażą Safrinha w Brazylii i wczesnym popytem w innych częściach Ameryki Łacińskiej. Wzrosty zostały częściowo skompensowane wpływem sezonowości dostaw w Ameryce Północnej. Niekorzystny kurs walut, na czele z realem brazylijskim, został częściowo zrównoważony korzystnym kursem euro.

 

Wynik operacyjny EBITDA osiągnął poziom 617 mln USD w pierwszym kwartale 2021 roku. Oznacza to wzrost o 6% w porównaniu z

581 mln USD w pierwszym kwartale 2020 roku.

 

Realizacja ceny, niższe koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne oraz bieżące działania w zakresie kosztów i wydajności z nawiązką równoważą wyższe koszty nakładów wynikające z niekorzystnych plonów kukurydzy w Europie, wyższych kosztów transportu i niekorzystnego wpływu waluty.

 

Marża operacyjna EBITDA w segmencie poprawiła się o ponad 100 punktów bazowych w porównaniu z rokiem poprzednim.

 

1Q 2021

1Q 2020

% Zmiana

 

% Organiczna1 zmiana

 

Ameryka Północna

 

1,210

 

1,290

 

(6)%

 

(7)%

EMEA

947

881

7%

5%

Ameryka Łacińska

274

216

27%

48%

Azja i Pacyfik

61

68

(10)%

(7)%

Całkowita sprzedaż netto w segmencie

2,492

2,455

2%

3%

Dane w mln USD, chyba, że wskazano inaczej

Perspektywy

Spółka podniosła wcześniej podane prognozy sprzedaży netto3 na cały rok 2021 i obecnie prognozuje wypracowanie sprzedaży netto w przedziale między 14,6 a 14,8 miliardów USD, co oznacza oczekiwany wzrost sprzedaży netto o 3-4% w ciągu roku i wzrost organicznej sprzedaży o 3% w ciągu roku. Corteva potwierdziła swoje wcześniejsze wytyczne dotyczące zarobków. Oczekuje się, że wynik operacyjny EBITDA1 wyniesie od 2,4 mld do 2,5 mld USD, a operacyjny zysk na akcję1 od 1,85 do 1,95 USD za akcję. Corteva nie jest w stanie uzgodnić swoich przyszłych wskaźników finansowych nieujętych w zasadach GAAP z najlepiej odpowiadającymi im wskaźnikami finansowymi zgodnymi z zasadami GAAP, ponieważ nie może – bez podjęcia nieuzasadnionych ekonomicznie wysiłków - przewidzieć z wystarczającą pewnością pozycji pozostających poza jej kontrolą, w tym pozycji istotnych.

 

O Corteva Agriscience

Corteva Agriscience jest publiczną, globalną firmą specjalizującą się w rolnictwie, dostarczającą rolnikom na całym świecie najbardziej kompleksowe w branży portfolio, w tym zbalansowaną i zróżnicowaną ofertę nasion i środków ochrony roślin wraz z rozwiązaniami cyfrowymi, które pozwala na maksymalizację plonów i zysków. Oferując najbardziej rozpoznawalne w branży rolniczej marki oraz wiodące w branży produkty i technologie niezbędne do trwałego i długoterminowego rozwoju, firma zobowiązuje się do pracy z interesariuszami poprzez łańcuch dostaw, realizując tym samym obietnicę o wzbogaceniu życia tych, którzy produkują i tych, którzy konsumują, zapewniając rozwój przyszłym pokoleniom. 1 czerwca 2019 roku Corteva Agriscience stała się niezależną publiczną firmą, do tej pory występowała jako Dział Rolniczy DowDuPont. Więcej informacji można znaleźć na www.corteva.com.

Corteva prowadzi konta w następujących mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter and YouTube.

Informacja na temat oświadczeń dotyczących zdarzeń przyszłych

Niniejszy komunikat zawiera oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych (ang. forward-looking statements) – w rozumieniu art. 21E Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1933 r. (z późniejszymi zmianami) oraz art. 27A Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (z późniejszymi zmianami) – które podlegają zasadom „safe harbor” w zakresie oświadczeń dotyczących zdarzeń przyszłych zawartym w Ustawie o reformie sporów sądowych dotyczących prywatnych papierów wartościowych z 1995 r., i które zazwyczaj zawierają takie terminy jak: „wytyczne”, „plany”, „oczekuje”, „będzie”, „przewiduje”, „uważa, że”, „zamierza”,

„prognozuje”, „szacuje”, lub inne słowa o podobnym znaczeniu. Wszelkie oświadczenia, które dotyczą prognoz lub oczekiwań – w tym oświadczenia na temat strategii rozwoju spółki Corteva oraz rozwoju jej produktu, zgód wydanych przez organy regulacyjne, pozycji rynkowej Corteva, przewidywanych korzyści z ostatnich przejęć, terminów realizacji przewidywanych korzyści z działań restrukturyzacyjnych, wyników nieprzewidzianych zdarzeń takich jak spory sądowe i kwestie środowiskowe, nakładów i wyników finansowych, a także przewidywanych korzyści z wyodrębnienia spółki Corteva z DuPont – stanowią oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych.

Oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych opierają się na określonych założeniach i oczekiwaniach dotyczących przyszłych zdarzeń, które mogą się różnić od stanu faktycznego lub które mogą nie być zrealizowane w przyszłości. Oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych wiążą się również z pewnym ryzykiem i niepewnością, na które spółka Corteva z reguły nie ma wpływu. Poniższy wykaz czynników przyczyniających się do powstawania istotnych różnic między rzeczywistymi wynikami a prognozami zawartymi w oświadczeniach dotyczących zdarzeń przyszłych nie jest wyczerpujący, a zatem nie obejmuje wszystkich możliwych zagrożeń i niepewności. Czynniki niewymienione w poniższym wykazie mogą stanowić istotne dodatkowe przeszkody we wdrażaniu oświadczeń dotyczących zdarzeń przyszłych. Do możliwych skutków takich istotnych różnic między faktycznymi a przewidywanymi wynikami można zaliczyć: zakłócenia działalności gospodarczej, problemy z funkcjonowaniem, straty finansowe, odpowiedzialność prawną wobec osób trzecich i podobne rodzaje ryzyka, z których każdy może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, wyniki działalności operacyjnej i kondycję finansową spółki Corteva. Do najważniejszych czynników, które przyczyniają się do powstawiania istotnych różnic między rzeczywistymi wynikami spółki Corteva a prognozami zawartymi w oświadczeniach dotyczących zdarzeń przyszłych należą: (i) niemożność skutecznego opracowania i komercjalizacji projektów spółki Corteva będących w przygotowaniu; (ii) wpływ konkurencji i konsolidacji w branży, w której Corteva prowadzi działalność; (iii) niemożność uzyskania lub utrzymania w mocy niezbędnych zgód regulacyjnych w odniesieniu do niektórych produktów spółki Corteva; (iv) niemożność wyegzekwowania praw własności intelektualnej spółki Corteva lub obrony przed roszczeniami osób trzecich z tytułu praw własności intelektualnej; (v) wpływ konkurencji ze strony wytwórców produktów generycznych; (vi) uzależnienie spółki Corteva od osób trzecich w zakresie niektórych surowców, licencjonowania i komercjalizacji; (vii) koszty związane z obowiązkiem spełnienia zmieniających się wymogów regulacyjnych oraz wpływ faktycznych lub domniemanych naruszeń przepisów ochrony środowiska bądź wymagań w zakresie uzyskiwania zezwoleń;

(viii) faktyczny lub domniemany poziom akceptacji i zrozumienia społecznego dla produktów biotechnologicznych i innych produktów rolnych spółki Corteva; (ix) wpływ zmian w polityce rolnej i związanych z nią procedurach rolnych realizowanych przez rząd i organizacje międzynarodowe; (x) szpiegostwo przemysłowe, zakłócenia w łańcuchu dostaw, systemach informatycznych lub sieciowych Corteva; (xi) ustanowienie konkurencyjnej platformy pośredniczącej w dystrybucji produktów Corteva; (xii) zmienność kosztów produkcji ponoszonych przez Corteva; (xiii) niemożność pozyskania kapitału za pośrednictwem rynków kapitałowych lub pożyczek krótkoterminowych na warunkach możliwych do zaakceptowania przez Corteva; (xiv) brak spłaty zadłużenia na rzecz Corteva przez jej klientów, w tym z tytułu programów finansowania klientów; (xv) niemożność zrealizowania oczekiwanych korzyści z wewnętrznych reorganizacji podjętych przez DowDuPont w związku z wydzieleniem Cortevy, w tym nie skorzystanie ze znaczących synergii kosztowych; (xvi) niemożność czerpania korzyści ze znaczących synergii kosztowych i ryzyka związanego z zobowiązaniami odszkodowawczymi EID w związku z wydzieleniem spółki Corteva; (xvii) zwiększenie zobowiązań finansowych z tytułu planu świadczeń emerytalnych i innych świadczeń udzielanych po okresie zatrudnienia; (xviii) obowiązek zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i wymogami środowiskowymi oraz wdrożenia niekorzystnych wyroków w sprawach sądowych; (xix) ryzyko związane z globalną działalnością Corteva; (xx) wpływ zmian klimatycznych oraz nieprzewidywalnych czynników sezonowych i pogodowych; (xxi) wpływ produktów podrabianych; (xxii) niemożność skutecznego zarządzania przejęciami, transakcjami zbycia, porozumieniami i innymi działaniami portfelowymi; (xxiii) ryzyka związane z odpisami z tytułu utraty wartości przez wartość firmy lub wartości niematerialne i prawne; (xxiv) ryzyka związane z COVID-19; (xxv) ryzyka związane z rynkami ropy naftowej i rynkami towarowymi; oraz (xxvi) inne ryzyka związane z wydzieleniem się z DowDuPont. Ponadto dopuszcza się możliwość wystąpienia innego rodzaju zagrożeń i niepewności, których Corteva nie jest obecnie w stanie zidentyfikować lub które uważa za nieistotne dla prowadzonej przez siebie działalności. Wszelkie oczekiwania czy przekonania co do przyszłych wyników czy zdarzeń zawarte w oświadczeniach dotyczących zdarzeń przyszłych są formułowane w oparciu o bieżące plany i oczekiwania kadry kierowniczej Corteva, w dobrej wierze i na podstawie racjonalnych przesłanek, jednak nie ma pewności, czy faktycznie dojdą one do skutku lub przyniosą oczekiwany rezultat. Corteva zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu aktualizacji czy zmiany jakichkolwiek oświadczeń dotyczących zdarzeń przyszłych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo. Szczegółowe omówienie niektórych istotnych czynników ryzyka i niepewności, które przyczyniają się do powstawania różnic między rzeczywistymi wynikami a prognozami zawartymi w oświadczeniach lub innych szacunków dotyczących zdarzeń przyszłych można znaleźć w sekcji „Czynniki ryzyka” Raportu Rocznego Corteva na Formularzu 10-K, zmodyfikowanym kolejnymi raportami kwartalnymi na Formularzu 10-Q i raportami bieżącymi na Formularzu 8-K.

Aby zapewnić możliwie najbardziej miarodajne porównanie wyników działalności operacyjnej, powyższą prezentację uzupełniono o niezbadane informacje finansowe w ujęciu pro forma za pierwszą połowę 2019 r. Powyższa prezentacja przedstawia wyniki dla firmy Corteva w ujęciu pro forma przy uwzględnieniu zdarzeń, (1) które są bezpośrednio związane z fuzją spółek DuPont i Dow, transakcjami dotyczącymi pełnej spłaty zadłużenia w związku ze spłatą części lub całości istniejących zobowiązań dłużnych zaciągniętych przez Dawny DuPont, a także wydzieleniem i przekazaniem akcjonariuszom DowDuPont wszystkich wyemitowanych udziałów w akcjach zwykłych firmy Corteva; (2) które odzwierciedlają stan faktyczny i są możliwe do udowodnienia, oraz (3) w odniesieniu do których przewiduje się, że będą dalej wpływać na skonsolidowane wyniki w zakresie rachunków zysków i strat w ujęciu pro forma. Aby uzyskać więcej informacji na temat powyższych transakcji, należy zapoznać się z formularzem 10 do wniosku o rejestrację i dopuszczenie do obrotu (ang. registration statement) z dnia 6 maja 2019 r., który można znaleźć w sekcji dla inwestorów na stronie internetowej firmy Corteva. Sprawozdania finansowe pro forma zostały sporządzone zgodnie z art. 11 rozporządzenia S-X i służą wyłącznie celom informacyjnym. Ponadto sprawozdania te nie mają na celu wykazania wyników działalności operacyjnej, które zostałyby odnotowane, gdyby we wskazanych terminach faktycznie zaszły powyższe okoliczności, ani też prognozowania wyników działalności operacyjnej dla przyszłych okresów czy przedziałów czasowych.

Rozporządzenie G (wskaźniki finansowe w ujęciu niepodlegającym GAAP)

Niniejszy komunikat prasowy na temat zysków zawiera informacje, które nie są zgodne z U.S. GAAP, lecz są uznawane za wskaźniki finansowe w ujęciu niepodlegającym GAAP. Wskaźniki te obejmują: sprzedaż własną, wskaźnik EBITDA operacyjna, EBITDA operacyjna pro forma, marżę EBITDA operacyjna,

pro forma. Kierownictwo stosuje te środki wewnętrznie do planowania i prognozowania, w tym do przydzielania zasobów i ustalania wynagrodzenia motywacyjnego. Kadra kierownicza uważa, że przedmiotowe wskaźniki finansowe w ujęciu niepodlegającym GAAP najlepiej odzwierciedlają bieżące wyniki Spółki w analizowanych okresach oraz dostarczają inwestorom przydatnych i wartościowych informacji, zapewniając wgląd w bieżące wyniki operacyjne Spółki i dokładne porównanie wyników na przestrzeni kolejnych lat. Przedmiotowe wskaźniki finansowe w ujęciu niepodlegającym GAAP stanowią uzupełnienie informacji ujawnianych przez Spółkę zgodnie z zasadami U.S. GAAP i nie powinny być traktowane jako rozwiązanie alternatywne dla miar efektywności przewidzianych w U.S. GAAP. Ponadto istnieje ryzyko, że takie wskaźniki finansowe w ujęciu niepodlegającym GAAP nie będą spójne ze wskaźnikami o podobnym charakterze, które zostały opracowane lub są stosowane przez inne firmy. Uzgodnienia tych wskaźników w ujęciu niepodlegającym GAAP ze wskaźnikami zgodnymi z GAAP zawarto w sekcjach Wybrane informacje finansowe oraz Wskaźniki finansowe w ujęciu niepodlegającym GAAP (od strony A-6 sekcji „Plany dotyczące sprawozdań finansowych” [„Financial Statement Schedules”]). Wskaźniki w ujęciu niepodlegającym GAAP za pierwszy kwartał i rok ubiegły są w trakcie uzgadniania ze wskaźnikiem finansowym zgodnym z GAAP w ujęciu pro-forma, który został opracowany i wykazany zgodnie z art. 11 rozporządzenia S-X. Zob. art. 11 – Skonsolidowany rachunek wyników operacyjnych w ujęciu pro forma (od strony A-17 sekcji „Plany dotyczące sprawozdań finansowych”).

Corteva nie może dokonać uzgodnienia własnych perspektywicznych wskaźników finansowych w ujęciu niepodlegającym GAAP z najbardziej porównywalnymi wskaźnikami finansowymi zgodnymi z U.S. GAAP, ponieważ nie jest w stanie z wystarczającą pewnością prognozować na temat pozycji pozostających poza jej kontrolą (np. Istotnych Pozycji) bez ponoszenia nadmiernych nakładów. Istotne pozycje prezentowane w danych okresach znajdują się na stronie A-6

„Informacji dodatkowych i objaśnień do sprawozdania finansowego”. Począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku, spółka w osobnej pozycji prezentuje przyspieszoną amortyzację przepłaconych licencji. Przyspieszona przedpłacona amortyzacja tantiem stanowi opłatę bezgotówkową związaną z uznaniem płatności z góry dokonanych na rzecz Monsanto w związku z niewyłączną licencją firmy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie na herbicydy Genuity® Roundup Ready 2 Yield® Roundup Ready 2 Xtend® firmy Monsanto. W trakcie pięcioletniego okresu zwiększania produkcji Enlist E3TM, Corteva spodziewa się, że począwszy od 2021 r. nastąpi istotne obniżenia ilości produktów posiadających cechy odporności na herbicydy Roundup Ready 2 Yield® i Roundup Ready 2 Xtend, przy oczekiwanym minimalnym wykorzystaniu platformy cech po osiągnięciu docelowej wielkości produkcji.

Sprzedaż własna jest definiowana w kategoriach ceny i wolumenu, z wyłączeniem wpływu kursu walutowego i portfela. EBITDA operacyjna firmy Corteva jest definiowana jako zysk (tj. dochód z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem) przed odliczeniem korzyści nieoperacyjnych netto, kosztów odsetek, deprecjacji, amortyzacji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, bez uwzględnienia istotnych pozycji (w tym opłat z tytułu utraty wartości firmy). Korzyści nieoperacyjne w ujęciu netto obejmują nieoperacyjne świadczenia emerytalne i inne świadczenia po okresie zatrudnienia (OPEB), korekty podatków z tytułu odszkodowań dotyczących spraw podatkowych, koszty rekultywacji środowiska oraz koszty prawne związane z dotychczas działającymi firmami i zakładami dawnego DuPont. Korekty podatków z tytułu odszkodowań dotyczących spraw podatkowych wynikają ze zmian stanu odszkodowań wskutek wdrożenia postanowień Umowy dotyczącej spraw podatkowych, zawartej pomiędzy spółkami Corteva a Dow lub DuPont, które są ujmowane przez Spółkę jako dochód i koszty przed opodatkowaniem. Marża EBITDA operacyjna jest definiowana jako wartość EBITDA operacyjna wyrażona jako procent wartości sprzedaży netto. Zysk operacyjny na akcję jest definiowany jako „Zysk na akcję zwykłą z działalności kontynuowanej – rozwodniony”, z wyłączeniem wpływu istotnych pozycji po opodatkowaniu (w tym opłat z tytułu utraty wartości firmy), korzyści nieoperacyjnych netto, a także z wyłączeniem wpływu kosztów amortyzacji po opodatkowaniu w związku z wykazaniem wartości niematerialnych i prawnych na dzień Wydzielenia z DowDuPont. Mimo iż amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych Spółki nie podlega omawianym wskaźnikom w ujęciu niepodlegającym GAAP, kadra kierownicza uważa, że inwestorzy powinni być świadomi tego, w jaki sposób takie wartości niematerialne i prawne przyczyniają się do generowania przychodów. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych związanych z wcześniejszymi przejęciami będzie się powtarzać w kolejnych okresach do czasu całkowitego zamortyzowania tych wartości. Ewentualne przyszłe przejęcia mogą skutkować amortyzacją dodatkowych wartości niematerialnych i prawnych. Bazowa stawka podatkowa (ang. base tax rate) jest definiowana jako efektywna stawka podatkowa bez uwzględnienia zysków (strat) netto z tytułu różnic kursowych netto, korzyści nieoperacyjnych netto, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych według stanu na dzień Wydzielenia z DowDuPont, a także istotnych pozycji (w tym opłat z tytułu utraty wartości firmy). Pierwsza połowa 2019 r. odbywa się na zasadzie pro forma, jak omówiono powyżej w akapicie „Niezbadane informacje finansowe pro forma firmy Corteva”.

® TM SM – znaki towarowe należące do Corteva Agriscience i jej spółek stowarzyszonych.

05/04/21

Kontakt dla mediów

Gregg M. Schmidt

+1 302-485-3260

gregg.m.schmidt@corteva.com

Kontakt dla inwestorów

Jeff Rudolph

+1 302-485-3704

jeff.rudolph@corteva.com